Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

 


 

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

LLWYDDIANNAU EISTEDDFOD YR URDD

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau calonnog i'r holl ddisgyblion a fu'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili.  Cafwyd cystadlu brwd a braf oedd clywed enw Ysgol Dyffryn Teifi yn rheolaidd oddi ar y prif lwyfan.  Cafwyd llwyddiant mewn sawl maes - ym myd y ddawns, cerddoriaeth, coginio a llefaru.  Enillodd y parti dawnsio creadigol wobr gyntaf ar ddydd Mercher gyda dehongliad o Dribanau Morgannwg.  Ar ddydd Iau, daeth Megan Teleri Davies (Blwyddyn 9) yn drydydd ar yr unawd piano i ddisgyblion Blynyddoedd 7-9.  Bu Megan hefyd yn cyfeilio i nifer o'r corau a'r partion canu.  Unigolyn arall a gafodd lwyddiant ddydd Iau oedd Manon Edwards (Blwyddyn 10) a enillodd ail wobr am ei sgiliau coginio yn y gystadleuaeth 'Cogurdd'.  Enillodd y côr iau y drydedd wobr am berfformiad o 'Morgannwg' a daeth y parti merched iau i'r brig gyda'u perfformiad o 'Does dim a all ein dal ni yn ôl'.  Yn yr un modd, enillodd Parti Llefaru Blynyddoedd 10-13 y wobr gyntaf am eu dehongliad o gerdd Mererid Hopwood 'Dim Cyffwrdd' - cerdd a adroddai hanes ymweliad ag oriel gelf.  Cân Nadolig -'Un Seren'- oedd darn gosod parti bechgyn Blynyddoedd 10-13 a daeth bois Dyffryn Teifi yn ail mewn cystadleuaeth gref a chlos.  Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog i bawb a fu'n cystadlu, yn ogystal â'u hyfforddwyr am wneud mor dda ac am gyfrannu nifer o fedalau at sgor buddugol Ceredigion.

 

 

CYNRYCHIOLI CYMRU

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i Dafydd Wyn Jones (Blwyddyn 10) a Joseph Dowling (Blwyddyn 12) ar gael eu dewis i gynrychioli Cymru yn y tîm bowlio mat byr dan do dan 21.  Bu'r ddau'n cystadlu yn Derby yn ddiweddar gan chwarae yn erbyn tîm Lloegr.  Mae'r ddau yn aelodau o dîm bowlio Rhydlewis.  Dymunwn yn dda iddynt wrth iddynt chwarae dros eu gwlad.  Bydd eu gêm ryngwladol nesaf yn erbyn Lloegr yng Nghaerfyrddin ym mis Medi.  Ymhyfrydwn yn eu camp yn cael y fraint o chwarae dros Gymru.

PENCAMPWYR CYMRU

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau gwresog i dîm pêl-droed dan 13 oed Ysgol Dyffryn Teifi ar ennill pencampwriaeth Cymru yng Nghroesoswallt ddydd Sul, Mai 10fed.  Mae ennill y bencampwriaeth hon yn dipyn o gamp a chafwyd gêm hynod o gyffrous rhwng Ysgol Dyffryn Teifi a merched Ysgol Cwmtawe, gyda merched Ysgol Dyffryn Tiefi yn ennill o bump gôl i ddim.  Chwaraeodd y merched yn arbennig o dda a dywedwyd ar ddiwedd y gêm gan swyddog Cymdeithas Pêl Droed Ysgolion Cymru mai hon oedd y gêm bêl-droed merched orau iddo ei gweld.  Cyfeiriodd hefyd at safon arbennig rhai o'r merched, gan nodi ei fod o'r farn fod dyfodol disglair o'u blaen.  Enwyd Hayley Hoare yn chwaraewraig y gêm.  Rydym hefyd yn cydnabod gwaith caled a chlodwiw y ddwy hyfforddwraig sef Miss Sioned Jones a Mrs Nia Davies.

 

FFARWELIO

PDFArgraffuEbost

 

Roedd yna deimlad o dristwch ar ddiwedd tymor y Gwanwyn wrth i ni ffarwelio gyda'n Prifathro Mr Aeron Rees wedi cyfnod o bedair blynedd ar ddeg ar staff yr ysgol.  Ymunodd Mr Rees â staff Ysgol Dyffryn Teifi ym mis Ionawr 2001 a gwasanaethodd fel Dirprwy yr ysgol tan iddo fynd ar gyfnod o secondiad i Geredigion ym mis Medi 2004.  Wedi treulio dwy flynedd yn gweithio yn y sir, dychwelodd i'r ysgol ym mis Medi 2006 fel Prifathro.  Cynhaliwyd cyngerdd ar nos Fercher, Mawrth 25ain i fynegi gwerthfawrogiad o'i wasanaeth.  Cafwyd eitemau gan nifer o ddisgyblion presennol yr ysgol, gyda chyfle i glywed nifer o'r corau a'r partïon a fydd yn cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili ym mis Mai.  Perfformiwyd cân o deyrnged i Mr Rees a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur gan Brif Swyddogion yr ysgol.  Yn y teyrngedau ar ran yr ysgol ac ar ran y llywodraethwyr, cyfeiriwyd at Mr Rees fel arweinydd doeth, person teg, egwyddorol a chydwybodol a Phrifathro a ennynod barch mawr yn ystod ei gyfnod yn Ysgol Dyffryn Teifi.  Mae ganddo weledigaeth addysgiadol sicr a daliadau cadarn o safbwynt y Gymraeg, egwyddorion a'i symbylodd i weithio'n ddiflino yn yr ymgyrch i sefydlu ysgol 3-19 yn ardal Llandysul.  Ar derfyn y noson, cyflwynodd y Parch Cen Llwyd, Cadeirydd y Llywodraethwyr rodd i'r Prifathro ar ran y Llywodraethwyr.  Ar ddiwrnod olaf y tymor, cynhaliwyd gwasanaeth arbennig i'r Prifathro, gwasanaeth a luniwyd gan Gwenyth Richards ac Elen Davies, y Prif Swyddogion.  Yn ddiweddarach yn ystod y dydd, cyflwynwyd anrhegion ar ran staff yr ysgol i Mr Rees. Dymunwn yn dda i Mr Aeron Rees yn ei swydd newydd yn Sir Gaerfyrddin, fel Pennaeth Rhaglenni Dysgwyr.

 

Llwyddiant Pel-droed!

PDFArgraffuEbost

Fullsizerender

Llongyfarchiadau mawr i'r holl dimau pêl-droed oedd yn cystadlu yn nhwrnamaint pêl-droed 7 bob ochr Gorllewin Cymru yr Urdd, yn Aberystwyth yn ddiweddar.  Roedd timau merched Bl. 9 a 10 a bechgyn Bl. 9 a 10 a Bl. 7 ac 8 yn bencampwyr, tra daeth tîm merched Bl. 7 a 8 yn ail.  Tipyn o gamp.  Da iawn nhw!

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk