Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

Ymweliad i'r 'Clothes Show Live'

PDFArgraffuEbost

Trefnodd yr adrannau Dylunio a Thechnoleg a Chelf daith i Flynyddoedd 10, 11, 12 a 13 sy'n astudio Tecstilau, Trin Gwallt a Ffotograffiaeth i'r 'Clothes Show Live' ym Mirmingham ar y 5ed o Ragfyr.  Roedd yn ddiwrnod arbennig lle cafodd y disgyblion gyfle i gerdded o amgylch stondinau amrywiol, dod yn ymwybodol o'r tueddiadau ffasiwn diweddaraf, cwrdd ag ambell 'seleb' (e.e. Joey Essex, Peter Andre), edrych ar waith dylunio a chynllunio dylunwyr ifanc yn ogystal â chael mwy o wybodaeth am yrfaoedd pellach yn y diwydiant.

Yn bendant, uchafbwynt y dydd oedd gweld y perfformiad 'catwalk' byw a oedd yn arddangosfa o waith graddedigion Ffasiwn a Thecstiliau.  Roedd y sioe gyfan yn anhygoel - gwisgoedd ysbrydoledig, dawnsio, cerddoriaeth, goleuadau a graffeg ragorol - a oedd yn bendant wedi ysbrydoli'r disgyblion gyda syniadau newydd ar gyfer eu gwaith cwrs!

 

PENCAMPWYR CEREDIGION

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i dimau peldroed o dan 13 ac o dan 15 Ysgol Dyffryn Teifi. Enillodd y ddau dîm yn erbyn timau o Ysgol Penweddig yn y rownd derfynol. Canlyniad y gêm o dan 13 oedd 1 gôl i 0. Sgoriodd Steffan Lloyd Evans gyda chic o’r smotyn yn hwyr yn y gêm i sicrhau buddugoliaeth i Ddyffryn Teifi. Yn y gêm o dan 15 sgoriodd Trystan Jones ddwy gôl a chafwyd gôl arall wrth i Benweddig daro’r bêl mewn i’w rhwyd eu hunain. Y sgôr terfynol oedd tair gôl i un.

 


FFAIR NADOLIG YR YSGOL

PDFArgraffuEbost

 

 

Roedd yna fwrlwm a phrynu brwd yn Ffair Nadolig yr ysgol nos Fercher, Tachwedd 19eg. Braf oedd cael croesawu Deiniol Wyn Rees, cyn-ddisgybl a wyneb cyfarwydd ar lwyfannau Cymru a thu hwnt, i agor y noson. Cafwyd anerchiad pwrpasol gan Deiniol a chyfeiriodd yn wresog at ei gyfnod yn yr ysgol ac at y cyfleoedd amrywiol a gafodd yn ystod ei gyfnod fel disgybl. Diolch i bawb a fynychodd y noson ac a gyfrannodd mewn amrywiol ffyrdd at ei llwyddiant.

YR ADRAN SAESNEG YN ABERYSTWYTH

PDFArgraffuEbost

 

Bu dydd Gwener Tachwedd 14eg yn ddiwrnod o brofiadau amrywiol i ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Teifi. Teithiwyd i’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, i weld perfformiad o’r ddrama ‘Innocent as Strawberries’. Defnyddiwyd cymhariaeth o un o gerddi Dylan Thomas ‘The Hunchback in the Park’ fel teitl i’r ddrama a adroddai hanes tri bachgen yn eu harddegau o Dde Cymru. Wedi mwynhau perfformiad o ddrama a godai nifer o gwestiynau, aeth y disgyblion ar daith dywys o’r Llyfrgell. Roedd ystyried swmp y deunyddiau a gedwir yn y Llyfrgell yn dipyn o agoriad llygad. O gofio natur y dogfennau a’r llyfrau, does dim rhyfedd fod nifer yn cael eu cadw dan glo!

GEMAU HOCI A PHEL RWYD

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i dimau hoci a phêl rwyd yr ysgol ar eu llwyddiant yr wythnos hon mewn gemau yn erbyn Ysgol Bro Pedr.  Enillodd tîm hoci Blwyddyn 9 o ddwy gôl i un a thîm hyn yr ysgol yn ennill o bump gôl i ddim.  Yn yr un modd bu'r timau pêl rwyd yn fuddugoliaethus, gyda thîm Blwyddyn 8 yn ennill o saith gôl i ddwy a thîm Blwyddyn 10 yn ennill o 25 gôl i ddwy.  Da iawn chi ferched - daliwch ati!

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk