Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

NEWID DYDDIAD AC AMSER/CHANGE OF DATE AND TIME

Cynhelir cyfarfod ynglyn â thrafnidiaeth i ddisgyblion Ôl-16 (Bl. 11, 12 a 13) sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin, nos Fawrth, 3ydd Tachwedd 2015 rhwng 3.30 a 5.30 yn Llyfrgell yr Ysgol

A meeting will be held regarding school transport for Post 16 students (Yr. 11, 12 and 13) who live in Carmarthenshire on Tuesday, 3rd November 2015 between 3.30 and 5.30 yn the School Library

 

 

 

Cylchlythyr Ysgol Bro Teifi Newsletter - cliciwch y linc isod/click on the link below

http://dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk/images/pdf/cylchlythyr%20rhif%201.pdf

 

Ysgol Dyffryn Teifi

Criw Craff

PDFArgraffuEbost

Fe wnaeth y "Criw Craff" ymweld â disgyblion Blwyddyn 7, dydd Gwener, Medi 25ain.  Roedd y bore yn un prysur iawn gyda'r disgyblion yn dysgu llawer am Ddiogelwch y Ffyrdd, Diogelwch Trydan, Hylendid Bwyd, Hafan Cymru ac am waith pwysig Gwylwyr y Glannau, Y Frigâd Dân a'r Heddlu.  Diolch yn fawr i PC Jackie Stevenson am gydlynu'r bore.

Criw craff 15-75 Wele mwy o luniau yn y galeri dan 'Adrannau - ABCh'

 

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

PDFArgraffuEbost

Mae disgyblion yr Adran Hanes wedi llwyddo i gipio un o brif wobrau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.  Aeth aelodau'r Clwb Modelau ati i greu diorama o ffosydd y Ffrynt Gorllewinol a bu disgyblion blwyddyn 9 a 10 wrthi'n ymwchilio i hanes cyn disgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul sydd wedi eu coffau ar y gofeb yn llyfrgell yr ysgol.  Y bwriad yw cyhoeddi llyfryn o'u hanesion maes o law.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio'n fawr gan y prosiect gan nodi, 'Cafwyd dau ddeilliant arbennig o drawiadaol yn sgil eu hastudiaethau:  model wrth raddfa hanesyddol gywir o ran o'r ffrynt gorllewinol a llyfryn yn croniclo profiadau cyn-ddisgyblion yn y Rhyfel Mawr.  Mae'r ddau yn ffynonellau unigryw sydd eisoes yn profi'n werthfawr iawn i gymuned ehangach yr ysgol a thu hwnt.'

Yn y seremoni wobrwyo yn yr Amgueddfa Genedlaethol dyfarnwyd gwobr o £1000 a gwahoddiad i fynych seremoni dathlu 25ain Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y Senedd yng Nghaerdydd.  Bu cynrychiolaeth o'r disgyblion,  Antony Jackman, Cameron Heal-White, Lois Thomas ac Amy Davies yn trafod eu prosiect yn y Senedd, yng Nghaerdydd gyda nifer o aelodau'r Senedd a swyddogion a noddwyr y Fenter.

Dyffryn teifi whsisenedd-10 (1) Dyffryn teifiwhsisenedd (4) (1)

Taith Llundain

PDFArgraffuEbost

Diolch o galon i bawb a oedd yn rhan o'r daith ddiwedd tymor yr Haf.  Mae'r disgyblion wedi mwynhau'n fawr iawn yn yr holl weithgareddau amrywiol.  Roedd sioe 'Charlie and the Chocolate Factory' o safon arbennig ac wedi helpu pawb i anghofio am y diffyg swper cyn cyrraedd.  Braf oedd gweld bwydlen McDonalds am 11y.h.!  Unwaith eto bu pawb yn ymfalchïo ym myd 'Thorpe Parc' gyda'r tywydd yn annog defnydd o reidiau a gweithgareddau dwr.  Traffig Llunain wedi bod yn hunllef ond pawb wedi dangos parodrwydd i newid cynlluniau munud olaf yn ôl yr angen; diolch eto am eich cydweithrediad ac amynedd.  Blwyddyn nesaf amdani!

Edrychwch yn y galeri am fwy o luniau.

Llundain gorff '15-23

Presenoldeb

PDFArgraffuEbost

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk