Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

Noson Rieni Blwyddyn 11 Nos Lun, 24ain Tachwedd, 2014

Year 11 Parents' Evening, Monday 24th November 2014

 

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Rhieni ac Athrawon am 6.30 o'r gloch ar y 26ain Tachwedd, 2014, yn y Bloc Technoleg

Parents' and Teachers Annual General Meeting at 6.30 p.m. on the 26th November, 2014, in the Technology Block

 

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

PENCAMPWYR CEREDIGION

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i dimau peldroed o dan 13 ac o dan 15 Ysgol Dyffryn Teifi. Enillodd y ddau dîm yn erbyn timau o Ysgol Penweddig yn y rownd derfynol. Canlyniad y gêm o dan 13 oedd 1 gôl i 0. Sgoriodd Steffan Lloyd Evans gyda chic o’r smotyn yn hwyr yn y gêm i sicrhau buddugoliaeth i Ddyffryn Teifi. Yn y gêm o dan 15 sgoriodd Trystan Jones ddwy gôl a chafwyd gôl arall wrth i Benweddig daro’r bêl mewn i’w rhwyd eu hunain. Y sgôr terfynol oedd tair gôl i un.

 


 

FFAIR NADOLIG YR YSGOL

PDFArgraffuEbost

 

 

Roedd yna fwrlwm a phrynu brwd yn Ffair Nadolig yr ysgol nos Fercher, Tachwedd 19eg. Braf oedd cael croesawu Deiniol Wyn Rees, cyn-ddisgybl a wyneb cyfarwydd ar lwyfannau Cymru a thu hwnt, i agor y noson. Cafwyd anerchiad pwrpasol gan Deiniol a chyfeiriodd yn wresog at ei gyfnod yn yr ysgol ac at y cyfleoedd amrywiol a gafodd yn ystod ei gyfnod fel disgybl. Diolch i bawb a fynychodd y noson ac a gyfrannodd mewn amrywiol ffyrdd at ei llwyddiant.

YR ADRAN SAESNEG YN ABERYSTWYTH

PDFArgraffuEbost

 

Bu dydd Gwener Tachwedd 14eg yn ddiwrnod o brofiadau amrywiol i ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Teifi. Teithiwyd i’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, i weld perfformiad o’r ddrama ‘Innocent as Strawberries’. Defnyddiwyd cymhariaeth o un o gerddi Dylan Thomas ‘The Hunchback in the Park’ fel teitl i’r ddrama a adroddai hanes tri bachgen yn eu harddegau o Dde Cymru. Wedi mwynhau perfformiad o ddrama a godai nifer o gwestiynau, aeth y disgyblion ar daith dywys o’r Llyfrgell. Roedd ystyried swmp y deunyddiau a gedwir yn y Llyfrgell yn dipyn o agoriad llygad. O gofio natur y dogfennau a’r llyfrau, does dim rhyfedd fod nifer yn cael eu cadw dan glo!

GEMAU HOCI A PHEL RWYD

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i dimau hoci a phêl rwyd yr ysgol ar eu llwyddiant yr wythnos hon mewn gemau yn erbyn Ysgol Bro Pedr.  Enillodd tîm hoci Blwyddyn 9 o ddwy gôl i un a thîm hyn yr ysgol yn ennill o bump gôl i ddim.  Yn yr un modd bu'r timau pêl rwyd yn fuddugoliaethus, gyda thîm Blwyddyn 8 yn ennill o saith gôl i ddwy a thîm Blwyddyn 10 yn ennill o 25 gôl i ddwy.  Da iawn chi ferched - daliwch ati!

LLWYDDIANNAU EISTEDDFODOL

PDFArgraffuEbost

Yn ddiweddar, profodd dwy o ddisgyblion Ysgol Teifi lwyddiant gyda'u hysgrifennu creadigol yn Eisteddfod Llandyfaelog.  Enillodd Heledd Ainsworth yr ail wobr a daeth Glesni Thomas yn drydydd.  Llongyfarchiadau mawr i'r ddwy ohonynt.  

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk