Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

 

Cylchlythyr Ysgol Bro Teifi Newsletter - cliciwch y linc isod/click on the link

http://dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk/images/cylchlythyr%20rhifyn%202%20ysgol%20bro%20teifi.pdf

 

Ysgol Dyffryn Teifi

Gwyl Gerdd Dant

PDFArgraffuEbost

Cynhelir cyfarfod ar nos Fawrth, 9 Chwefror am 7.30yh yn neuadd Ysgol Dyffryn Teifi er mwyn trafod gwahodd yr Ŵyl Gerdd Dant i ardal Dyffryn Teifi yn Nhachwedd 2017.

Estynnir gwahoddiad twymgalon i’r cyfarfod hwn i aelodau Cynghorau Lleol, Cyrff Cyhoeddus, Cymdeithasau a Mudiadau Gwirfoddol a’r cyhoedd i drafod cynnal yr Ŵyl yn Ysgol Bro Teifi, sef yr ysgol newydd sy’n agor yn Llandysul ym Medi 2016.

Yn annerch y cyfarfod bydd John Eifion, Trefnydd y Gwyliau Cerdd Dant ac Eleri Roberts, Cadeirydd Cymdeithas Cerdd Dant Cymru.

Hwn fydd y cyswllt cyntaf rhwng Cymdeithas Cerdd Dant Cymru a thrigolion yr ardal ac yn y cyfarfod, os bydd gwahoddiad ffurfiol yn cael ei estyn i’r Ŵyl, bydd yr Gymdeithas yn chwilio am enwebiadau ar gyfer y Pwyllgor Gwaith Lleol ynghyd ag aelodau i’r is-bwyllgorau Cerdd Dant, Canu Gwerin, Llefaru, Telyn a Dawnsio Gwerin.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Robert Jenkins naill ai drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. neu ffonio 07581 353715.

This message is regarding a meeting be held at Ysgol Dyffryn Teifi school hall on Tuesday, 9.2.16 at 19.30 in order to discuss inviting the Gŵyl Gerdd Dant (a Welsh Music Festival) to Llandysul in November 2017.

 

 

Criw Craff

PDFArgraffuEbost

Fe wnaeth y "Criw Craff" ymweld â disgyblion Blwyddyn 7, dydd Gwener, Medi 25ain.  Roedd y bore yn un prysur iawn gyda'r disgyblion yn dysgu llawer am Ddiogelwch y Ffyrdd, Diogelwch Trydan, Hylendid Bwyd, Hafan Cymru ac am waith pwysig Gwylwyr y Glannau, Y Frigâd Dân a'r Heddlu.  Diolch yn fawr i PC Jackie Stevenson am gydlynu'r bore.

Criw craff 15-75 Wele mwy o luniau yn y galeri dan 'Adrannau - ABCh'

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

PDFArgraffuEbost

Mae disgyblion yr Adran Hanes wedi llwyddo i gipio un o brif wobrau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.  Aeth aelodau'r Clwb Modelau ati i greu diorama o ffosydd y Ffrynt Gorllewinol a bu disgyblion blwyddyn 9 a 10 wrthi'n ymwchilio i hanes cyn disgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul sydd wedi eu coffau ar y gofeb yn llyfrgell yr ysgol.  Y bwriad yw cyhoeddi llyfryn o'u hanesion maes o law.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio'n fawr gan y prosiect gan nodi, 'Cafwyd dau ddeilliant arbennig o drawiadaol yn sgil eu hastudiaethau:  model wrth raddfa hanesyddol gywir o ran o'r ffrynt gorllewinol a llyfryn yn croniclo profiadau cyn-ddisgyblion yn y Rhyfel Mawr.  Mae'r ddau yn ffynonellau unigryw sydd eisoes yn profi'n werthfawr iawn i gymuned ehangach yr ysgol a thu hwnt.'

Yn y seremoni wobrwyo yn yr Amgueddfa Genedlaethol dyfarnwyd gwobr o £1000 a gwahoddiad i fynych seremoni dathlu 25ain Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y Senedd yng Nghaerdydd.  Bu cynrychiolaeth o'r disgyblion,  Antony Jackman, Cameron Heal-White, Lois Thomas ac Amy Davies yn trafod eu prosiect yn y Senedd, yng Nghaerdydd gyda nifer o aelodau'r Senedd a swyddogion a noddwyr y Fenter.

Dyffryn teifi whsisenedd-10 (1) Dyffryn teifiwhsisenedd (4) (1)

Taith Llundain

PDFArgraffuEbost

Diolch o galon i bawb a oedd yn rhan o'r daith ddiwedd tymor yr Haf.  Mae'r disgyblion wedi mwynhau'n fawr iawn yn yr holl weithgareddau amrywiol.  Roedd sioe 'Charlie and the Chocolate Factory' o safon arbennig ac wedi helpu pawb i anghofio am y diffyg swper cyn cyrraedd.  Braf oedd gweld bwydlen McDonalds am 11y.h.!  Unwaith eto bu pawb yn ymfalchïo ym myd 'Thorpe Parc' gyda'r tywydd yn annog defnydd o reidiau a gweithgareddau dwr.  Traffig Llunain wedi bod yn hunllef ond pawb wedi dangos parodrwydd i newid cynlluniau munud olaf yn ôl yr angen; diolch eto am eich cydweithrediad ac amynedd.  Blwyddyn nesaf amdani!

Edrychwch yn y galeri am fwy o luniau.

Llundain gorff '15-23

Presenoldeb

PDFArgraffuEbost

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk