Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

poster opsiynau.png - 2.73 Mb

 

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

TAITH SGIO

PDFArgraffuEbost

 

Cafodd criw o staff a disgyblion Ysgol Dyffryn Teifi amser braf y ddiweddar ar lethrau sgïo Alpe d'Huez, yn Ffrainc.  Tra treuliodd mwyafrif y disgyblion eu hamser yn sgïo, bu un grwp yn eirafyrddio.  Bu'r tywydd yn garedig wrthynt drwy'r wythnos a chafwyd digon o eira i allu manteisio'n llawn ar y cyfle i ymarfer eu sgiliau.  Erbyn diwedd yr wythnos, roedd hi'n amlwg fod pawb wedi gwneud cynnydd ac yn dipyn yn fwy hyderus wrth fentro ar y sgis neu ar yr eirfwrdd.

 

 

 

GWYL OFFERYNNOL YR URDD

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol a fu'n llwyddiannus yng Ngwyl Offerynnol yr Urdd.  Daeth Jay Snow yn gyntaf yn y gystadleuaeth canu piano i ddisgyblion Blwyddyn 10 a than 19 oed.  Yn yr un modd, daeth Megan Teleri Davies Blwyddyn 9 yn gyntaf yn y gystadleuaeth canu piano i ddisgyblion blynyddoedd 7-9.  Gwnaeth Heledd Jones Blwyddyn 7 yn arbennig o dda hefyd, gan ddod yn ail yn y gystadleuaeth unawd llinynnol i ddisgyblion blynyddoedd 7-9.

LLWYDDIANT WRTH GYSTADLU

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i nifer o ddisgyblion yr ysgol sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn eisteddfodau lleol yn ddiweddar. Braf oedd clywed am gamp Anest Roberts (Blwyddyn 13) yn ennill Tlws yr Ifanc yn Eisteddfod Cenarth.  Cafwyd llwyddiannau llenyddol yn Eisteddfod Crymych hefyd, gyda Hana Parry (Blwyddyn 8)  yn ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth farddoniaeth i ddisgyblion blynyddoedd 7 i 9.  Yn yr un gystadleuaeth, daeth Antony Jackman (Blwyddyn 9)  yn ail a Gruffydd Thomas (Blwyddyn 8)  yn drydydd.  Yn y gystadleuaeth ysgrifennu darn o ryddiaith i flynyddoedd 7 i 9 yn yr un eisteddfod, daeth Elain Roberts (Blwyddyn 9) yn gyntaf a Marged Ioan (Blwyddyn 9)  yn ail.  Rydym yn falch iawn o lwyddiannau ein disgyblion ac yn gobeithio y daw mwy o lwyddiannau i'w rhan.  Llongyfarchiadau a daliwch ati i gystadlu.

 

 

 

LLONGYFARCHIADAU A PHOB DYMUNIAD DA

PDFArgraffuEbost

Pob dymuniad da i dair rhedwraig o fri o Flwyddyn 7 a fydd yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Trawsgwlad Cymru yn Aberhonddu ddydd Mercher nesaf, Chwefror 11eg.  Enillodd y tair eu lle yng nghystadleuaeth Cymru yn dilyn eu perfformiad yng nghystadleuaeth Trawsgwlad Dyfed.  Yn y gystadleuaeth honno, daeth Ellie Tromans yn bedwerydd, Grace Morris yn seithfed a Heledd Jones yn wythfed.  Llongyfarchiadau calonnog  i'r tair.

Ymweliad i'r 'Clothes Show Live'

PDFArgraffuEbost

Trefnodd yr adrannau Dylunio a Thechnoleg a Chelf daith i Flynyddoedd 10, 11, 12 a 13 sy'n astudio Tecstilau, Trin Gwallt a Ffotograffiaeth i'r 'Clothes Show Live' ym Mirmingham ar y 5ed o Ragfyr.  Roedd yn ddiwrnod arbennig lle cafodd y disgyblion gyfle i gerdded o amgylch stondinau amrywiol, dod yn ymwybodol o'r tueddiadau ffasiwn diweddaraf, cwrdd ag ambell 'seleb' (e.e. Joey Essex, Peter Andre), edrych ar waith dylunio a chynllunio dylunwyr ifanc yn ogystal â chael mwy o wybodaeth am yrfaoedd pellach yn y diwydiant.

Yn bendant, uchafbwynt y dydd oedd gweld y perfformiad 'catwalk' byw a oedd yn arddangosfa o waith graddedigion Ffasiwn a Thecstiliau.  Roedd y sioe gyfan yn anhygoel - gwisgoedd ysbrydoledig, dawnsio, cerddoriaeth, goleuadau a graffeg ragorol - a oedd yn bendant wedi ysbrydoli'r disgyblion gyda syniadau newydd ar gyfer eu gwaith cwrs!

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk