Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Hanes

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

PDFArgraffuEbost

Mae disgyblion yr Adran Hanes wedi llwyddo i gipio un o brif wobrau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.  Aeth aelodau'r Clwb Modelau ati i greu diorama o ffosydd y Ffrynt Gorllewinol a bu disgyblion blwyddyn 9 a 10 wrthi'n ymwchilio i hanes cyn disgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul sydd wedi eu coffau ar y gofeb yn llyfrgell yr ysgol.  Y bwriad yw cyhoeddi llyfryn o'u hanesion maes o law.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio'n fawr gan y prosiect gan nodi, 'Cafwyd dau ddeilliant arbennig o drawiadaol yn sgil eu hastudiaethau:  model wrth raddfa hanesyddol gywir o ran o'r ffrynt gorllewinol a llyfryn yn croniclo profiadau cyn-ddisgyblion yn y Rhyfel Mawr.  Mae'r ddau yn ffynonellau unigryw sydd eisoes yn profi'n werthfawr iawn i gymuned ehangach yr ysgol a thu hwnt.'

Yn y seremoni wobrwyo yn yr Amgueddfa Genedlaethol dyfarnwyd gwobr o £1000 a gwahoddiad i fynych seremoni dathlu 25ain Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y Senedd yng Nghaerdydd.  Bu cynrychiolaeth o'r disgyblion,  Antony Jackman, Cameron Heal-White, Lois Thomas ac Amy Davies yn trafod eu prosiect yn y Senedd, yng Nghaerdydd gyda nifer o aelodau'r Senedd a swyddogion a noddwyr y Fenter.

Dyffryn teifi whsisenedd-10 (1) Dyffryn teifiwhsisenedd (4) (1)

 

YR ADRAN HANES

PDFArgraffuEbost

 

Mae'r Adran Hanes wedi ennill grant o £1,000 yn dilyn cais i Lywodraeth Cymru.  Bwriad y grant yw cynorthwyo disgyblion i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o achosion, digwyddiadau a chanlyniadau'r Rhyfel Byd Cyntaf a'i effaith ar fywyd yng Nghymru. 

Bydd y disgyblion yn cael cyfle i ymchwilio i hanes cyn-ddisgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul a laddwyd yn y rhyfel ac sydd wedi eu coffau ar y gofeb sydd yn llyfrgell yr ysgol. Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am hanes y gwrthwynebwyr cydwybodol ac yn llunio arddangosfa i adrodd yr hanes am eu safiad dewr.  Yn ogystal â hyn, mae aelodau o glwb modelau'r adran yn prysur greu diorama o ran o linell flaen Brwydr y Somme.  Gobeithio bydd y cyfan wedi ei gwblhau erbyn Medi 2016 pan fyddwn yn cynnal arddangosfa yn yr ysgol newydd.

 

Clwb Modelu

PDFArgraffuEbost

Mae'r Clwb Modelu yn cael ei chynnal bob dydd Gwener rhwng 1.00 a 1.45.   Rydym ar fin cwblhau model o long hwylio a'r prosiect nesaf bydd creu panorama o linell flaen ran o'r Somme.  Byddwn hefyd yn ymchwilio i gefndir y frwydr ac am fywyd ar y llinell flaen a'r modd y lladdwyd cynifer o ddynion ifanc ar y ddwy ochr oherwydd esgeulustra'r cadfridogion a'r gwleidyddion

 

Llandysul yn y gorffennol

PDFArgraffuEbost

Cofiwch fwrw golwg ar yr hysbysfyrddau tu allan i ystafell A6 sydd yn cyflwyno hanes cyn ddisgybl o Ysgol Ramadeg Llandysul ymladdodd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.  Roedd Rhys Beynon Evans yn aelod o'r llu awyr ac fe'i laddwyd uwchben tref Lens ar y 1af o Fai 1917.  Roedd yn ewythr i'r diweddar Mr Reg Evans oedd yn athro Mathemateg yn yr ysgol am nifer o flynyddoedd a diolch i Mrs Evans am gyflwyno yr artiffactau a'r dogfennau i'r Adran Hanes i'w defnyddio yn y gwersi.

Murlun yr Adran Hanes

PDFArgraffuEbost

Mae murlun yr Adran Hanes bron a'i gwblhau.  Bu criw o ddisgyblion blwyddyn 12 wrthi'n brysur yn paentio delweddau o Hanes Cymru - megis arfbais Yr Arglwydd Rhys a gynhaliodd yr Eisteddfod gyntaf yng Nghastell Aberteifi yn 1176, carreg goffa Cilmeri i Lywelyn ein Llyw Olaf a laddwyd yn 1282, Owain Glyndwr, Hedd Wyn a Thryweryn.  Diolch yn fawr iddynt am eu holl waith caled.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk