Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

 

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

Criw Craff

PDFArgraffuEbost

Fe wnaeth y "Criw Craff" ymweld â disgyblion Blwyddyn 7, dydd Gwener, Medi 25ain.  Roedd y bore yn un prysur iawn gyda'r disgyblion yn dysgu llawer am Ddiogelwch y Ffyrdd, Diogelwch Trydan, Hylendid Bwyd, Hafan Cymru ac am waith pwysig Gwylwyr y Glannau, Y Frigâd Dân a'r Heddlu.  Diolch yn fawr i PC Jackie Stevenson am gydlynu'r bore.

Criw craff 15-75 Wele mwy o luniau yn y galeri dan 'Adrannau - ABCh'

 

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

PDFArgraffuEbost

Mae disgyblion yr Adran Hanes wedi llwyddo i gipio un o brif wobrau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.  Aeth aelodau'r Clwb Modelau ati i greu diorama o ffosydd y Ffrynt Gorllewinol a bu disgyblion blwyddyn 9 a 10 wrthi'n ymwchilio i hanes cyn disgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul sydd wedi eu coffau ar y gofeb yn llyfrgell yr ysgol.  Y bwriad yw cyhoeddi llyfryn o'u hanesion maes o law.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio'n fawr gan y prosiect gan nodi, 'Cafwyd dau ddeilliant arbennig o drawiadaol yn sgil eu hastudiaethau:  model wrth raddfa hanesyddol gywir o ran o'r ffrynt gorllewinol a llyfryn yn croniclo profiadau cyn-ddisgyblion yn y Rhyfel Mawr.  Mae'r ddau yn ffynonellau unigryw sydd eisoes yn profi'n werthfawr iawn i gymuned ehangach yr ysgol a thu hwnt.'

Yn y seremoni wobrwyo yn yr Amgueddfa Genedlaethol dyfarnwyd gwobr o £1000 a gwahoddiad i fynych seremoni dathlu 25ain Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y Senedd yng Nghaerdydd.  Bu cynrychiolaeth o'r disgyblion,  Antony Jackman, Cameron Heal-White, Lois Thomas ac Amy Davies yn trafod eu prosiect yn y Senedd, yng Nghaerdydd gyda nifer o aelodau'r Senedd a swyddogion a noddwyr y Fenter.

Dyffryn teifi whsisenedd-10 (1) Dyffryn teifiwhsisenedd (4) (1)

Taith Llundain

PDFArgraffuEbost

Diolch o galon i bawb a oedd yn rhan o'r daith ddiwedd tymor yr Haf.  Mae'r disgyblion wedi mwynhau'n fawr iawn yn yr holl weithgareddau amrywiol.  Roedd sioe 'Charlie and the Chocolate Factory' o safon arbennig ac wedi helpu pawb i anghofio am y diffyg swper cyn cyrraedd.  Braf oedd gweld bwydlen McDonalds am 11y.h.!  Unwaith eto bu pawb yn ymfalchïo ym myd 'Thorpe Parc' gyda'r tywydd yn annog defnydd o reidiau a gweithgareddau dwr.  Traffig Llunain wedi bod yn hunllef ond pawb wedi dangos parodrwydd i newid cynlluniau munud olaf yn ôl yr angen; diolch eto am eich cydweithrediad ac amynedd.  Blwyddyn nesaf amdani!

Edrychwch yn y galeri am fwy o luniau.

Llundain gorff '15-23

Presenoldeb

PDFArgraffuEbost

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk