Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Newyddion

NOSON AGORED

PDFArgraffuEbost

 

 

Braf oedd gweld torf dda o ddarpar rieni a disgyblion yn crwydro o gwmpas yr ysgol ac yn mwynhau gwledd o weithgareddau amrywiol nos Lun yn ein noson agored.  Yn ystod y noson cafwyd perfformiadau llwyfan gan y cor iau a'r ensemble a chafwyd cyflwyniadau gan Elen Davies a Gwenyth Richards y prif ddisgyblion, yn ogystal ag Alice a Megan Raine a Jay Snow.  Bu'n gyfle nid yn unig i brofi o fwrlwm Ysgol Dyffryn Teifi fel y mae ar hyn o bryd, ond bu'n gyfle hefyd i gael cip ar gynlluniau'r ysgol 3-19 arfaethedig, a fydd yn agor ei drysau ym mis Medi 2016.  Hyfryd oedd gweld brwdfrydedd disgyblion yr ysgolion cynradd a mawr obeithiwn y byddwn yn croesawu nifer fawr o westeion nos Lun yn aelodau o deulu Ysgol Dyffryn Teifi ym mis Medi.

 

 

Llwyddiant Pellach yn yr Arholiadau Safon Uwch

PDFArgraffuEbost

Roedd yna achos dathlu yn Ysgol Dyffryn Teifi, yn dilyn blwyddyn arall o ganlyniadau Safon Uwch hynod ganmoladwy.  Mae safonau uchel wedi'u cynnal, gyda chyfradd llwyddo Safon Uwch o 100%, ac atgyfnerthu pleserus iawn yn y graddau uchaf a ddyfarnwyd (91.5% A*-C).

Dywedodd Aeron Rees, Prifathro Dyffryn Teifi:

"I'r myfyrwyr hynny sydd â'u bryd ar symud ymlaen i'r Prifysgolion, mae'n braff nodi y bu bron i bob myfyriwr sicrhau eu dewis cyntaf o ran sefydliad Addysg Uwch.  Hoffwn longyfarch staff a myfyrwyr am weithio mor eiddgar er mwyn gwireddu'r canlyniadau yma - wedi eu cefnogi, yn ôl yr arfer, gan rieni, llywodraethwyr a'r gymuned ysgol ehangach.  Dymuna Ysgol Dyffryn Teifi bob llwyddiant i garfan 2014 tua'r dyfodol."

Chwarae i Gymru

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i Gareth Davies, un o'n cyn ddisgyblion sydd wedi ei ddewis i dîm Cymru ar y daith i Dde Affrica.  Pob lwc iddo!

 

Llwyddiant Lefel A

PDFArgraffuEbost

Tuedd Gwelliant yng Nghanlyniadau Safon Uwch yn parhau yn Ysgol Dyffryn Teifi

Mae canlyniadau Safon Uwch eleni wedi rhagori ar ganlyniadau blaenorol, sydd yn adlewyrchu'r duedd o welliant parhaus yn safonau Ysgol Dyffryn Teifi.  Mae canran y graddau A*/A wedi cynyddu'n arwyddocaol, ac wedi goresgyn canlyniadau ardderchog y llynedd.  Mae hyn, ynghyd â chyfradd llwyddo o 100%, yn destun boddhad mawr i staff a myfyrwyr fel ei gilydd.

Gwelwyd nifer o berfformiadau unigol nodedig, gyda'r myfyrwyr canlynol ymysg y sawl a oedd yn llawenhau:

Bethan Green o Flaenporth - 2A*, 2A

Rhian Davies o Landysul - 1A*, 3A

Alun Rennolf o Flaenporth - 1A*, 2A, 1C

Osian Davies o Landysul - 2*, A

Siôn Roberts o Landysul - 3A

Yn ategol, fe wnaeth Gwennan Davies (Brynhoffnant) lwyddo i ennill A* mewn dau bwnc Safon Uwch, tra cafodd nifer o fyfyrwyr eraill 2A a B.

Dywedodd y Prifathro, Aeron Rees, "Mae'r canlyniadau ardderchog yma yn benllanw effaith dorfol hynod gydwybodol drwy gydol y cwrs astudio.  Rwyf yn ddyledus i fyfyrwyr, staff, llywodraethwyr, rhieni a'r gymuned ysgol ehangach am weithio gyda'i gilydd er mwyn gwireddu'r safonau uchel yma."

LLWYDDIANNAU EISTEDDFOD DINBYCH

PDFArgraffuEbost

Braf oedd gweld yr ysgol yn cael ei chynrychioli yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a nifer o ddisgyblion a chyn-ddisgyblion yn cael cryn lwyddiant.  Llongyfarchiadau calonnog i Meilir Ioan ar ennill y wobr gyntaf yn y ddawns unigol ddydd Mawrth ac i Lois Thomas ac Elen Jones ar gyrraedd y brig yn y ddeuawd 12-26 oed ddydd Mercher.  Ymddangosodd Fay Jones ar y llwyfan ddydd Mercher a dydd Iau gan ennilll dwy ail wobr, y naill am lefaru unigol 16-19 oed a'r llall am lefaru unigol o'r Ysgrythur 16-19 oed - tipyn o gamp.  Hyfryd oedd gweld dawnswyr gwerin yr ysgol, dan hyfforddiant Mrs Eirlys Phillips,  yn cipio dwy ail wobr yng nghystadlaethau parti dawns werin dan 25 oed a hefyd yng nghystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru.  Roedd llawer o wynebau cyfarwydd yn y corau hyd at 35 o leisiau a ddaeth yn gyntaf ac yn ail ddydd Sul, gyda nifer helaeth o aelodau Côr y Wiber a Bois Ceredigion naill ai'n ddisgyblion presennol neu'n gyn-ddisgyblion.  Llongyfarchiadau i Gôr y Wiber am ennill y wobr gyntaf ac i Angharad Thomas ei harweinyddes, sydd yn gyn-ddisgybl a hefyd i Fois Ceredigion o dan arweinyddiaeth Mr Islwyn Evans, sydd yn athro llais yn yr ysgol, ar ddod yn ail.  Llongyfarchiadau i barti llefaru o'r ysgol, dan hyfforddiant Mrs Elin Williams ar ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfod fore Gwener.  Yr un yw ein llongyfarchiadau hefyd i gyn-ddisgyblion eraill a enillodd wobrau fel unigolion neu a oedd yn aelodau o gorau, yn hyfforddwyr, yn arweinyddion neu a oedd yn darlledu o faes yr Eisteddfod.  Rydym yn ymhyfrydu yn llwyddiannau ein cyn-ddisgyblion ac yn ogystal â'n disgyblion presennol.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk