Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Disgyblion

Fleur ar y ffordd i Rydychen!!

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i Fleur Snow, ein Prif Swyddog, ar ennill ysgoloriaeth i astudio Saesneg a Ffrangeg yng Ngholeg Brasenose yn Rhydychen.  Derbyniodd Ysgoloriaeth hefyd i astudio'r organ.

Mae Fleur, sydd ar hyn o bryd yn fyfyrwraig ym mlwyddyn 13 wrth ei bodd gyda'r newyddion.  Bu'n freuddwyd cael mynd yno gan i'w rhieni astudio yno hefyd.  Hoffai Fleur ddilyn gyrfa fel Cyfarwyddwraig neu ddramodydd, yn enwedig ym myd yr Opera.  Fel rhan o'r fraint o ennill ysgoloriaeth bydd gan Fleur biano yn ei hystafell a bydd disgwyl iddi arwain côr o 40 o leisiau.  Mae'n dweud bod y tradoddiad eisteddfodol a'r profiadau di-ri o gyfeilio i gôr yr Ysgol yn Nyffryn Teifi, wedi ei pharatoi'n wych ar gyfer hyn.

Mae Fleur eisoes wedi derfyn ei Dip ABRSM wrth chwarae'r piano ac yn ymddiddori mewn nifer o feysydd amrywiol.  Bob haf a hithau'n rhugl mewn Ffrangeg mae'n cystadlu yn rhan o dîm Marchogaeth Prydain yn y Bencampwriaeth Ewropeaidd yn Ffrainc.  Rhydd hyn y cyfle iddi ymarfer ei Ffrangeg.

Hoffai Fleur ddiolch yn fawr i'w hathrawon am ei pharatoi ar gyfer ei hastudiaethau yn Rhydychen.  A dywedodd bod y gallu i siarad tair iaith wedi bod yn help mawr iddi wrth ymgeisio am le yn y Brifysgol.  Pob lwc i ti Fleur!

 

Pencampwr y Pysgota Plu

PDFArgraffuEbost

Enw Trystan Davies

Blwyddyn 11

Oed cychwyn 10 oed

Pa glwb wyt ti'n aelod ohono? Clwb Pysgota Llandysul

Pa mor aml wyt ti'n cystadlu? Bob penwythnos.  Prif bwrpas y gystadleuaeth yw i weld pwy sydd yn medru dal gymaint o bysgod mewn 7 awr.  Rwy'n gystadleuol iawn, ac mae bod o dan bwysau yn rhoi gwefr i mi.

Ym mha wledydd wyt ti wedi dod i'r brig ynddynt? Lloegr, Cymru, Iwerddon a'r Alban

Pysgota am beth fyddi di? Brithyll, er un tro fe ddales i flaidd y dwr, un anferth oedd yn pwyso 21 pwys.  Bu'n rhaid i mi ollwng hwnnw nôl yn y dwr.

Pam ddechreuest di bysgota? Ers yn 10 oed, rwyf wrth fy modd yn cystadlu, ac er ei fod yn ddrud i gael yr offer i gyd, rwyf wrth fy modd yn pysgota am 7 awr ar y tro.  Mae'n ffordd dda i ymlacio.

Y Golffiwr Gorau!

PDFArgraffuEbost

Rwyf wedi bod yn chwarae golff ers yn 8 oed.  Dadcu ddysgodd i fi sut oedd chwarae.  Mae dadcu ei hun yn mwynhau chwarae ac ef, diolch byth sydd yn talu am yr offer i gyd!  Eleni cefais fy newis i chwarae i dîm Dyfed.  Tîm i fechgyn dan 13 yw hwn, ac i ennill fy lle roedd rhaid imi chwarae yn Aberteifi.  Y penwythnos hwn rwyf wedi cael fy newis i gynnig am le yn nhîm Cymru.  Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr i gael rhoi cynnig arni, a gobeithio os eith popeth yn iawn, y caf gyfle i gynrychioli fy ngwlad.  Fy arwr ar hyn o bryd yw Rory McIlroy, mae e'n chwaraewr a hanner.  Mae rhaid imi hefyd fod yn bwyllog a phenderfynol wrth chwarae a pheidio mynd yn nerfus.

 

Cyfweliad gyda Cerian Jones, Blwyddyn 7

PDFArgraffuEbost

Pryd ddechreuodd dy ddiddordeb mewn arwain lloi?

Rwyf wedi bod eisiau arwain lloi ers pan oeddwn yn fach, ac ers blwyddyn rwyf wedi defnyddio fy arian pen blwydd i brynu lloi bach i'w harwain.

Pwy ddysgodd di?

Dad ddysgodd fi i arwain.  Rydym fel teulu yn godro dros 700 o dda ac rwyf wrth fy modd yn helpu.  Rwy'n codi am 3 o'r gloch y bore bob yn ail benwythnos i helpu dad.

Pa sioeau fuest di'n cystadlu ynddynt eleni?

Bûm yn sioeau Castell Newydd Emlyn, Aberteifi, Llambed a Llandysul gan ennill bob un ohonynt.

Beth hoffet ti wneud yn y dyfodol?

Yn y dyfodol hoffwn ffermio.

Pam wyt ti'n mwynhau dangos lloi?

Y peth gorau yw fy mod yn cael cyfle i wireddu breuddwyd.  Rwyf wrth fy modd yn dangos lloi a chael dod i adnabod pobl â'r un diddordeb â mi.

Efydd i Stefan ym Mhencampwriaeth y Byd

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i Stefan Rees o flwyddyn 13 ar ennill gwobr Efydd yn mhencampwriaeth Shotokan Karate y Byd yn Lerpwl yn ddiweddar.  Mae Stefan yn un o dîm Cymru ar hyn o bryd yn astudio Bioleg, Saesneg a Mathemateg yn Nyffryn Teifi ac wedi bod yn cystadlu ers 8 mlynedd gyda Tekkirs Emlyn.  Yno mae'n hyfforddi am 4½ awr yr wythnos.  "Mae Karate", yn ôl Stefan, "yn ffordd o gadw'n heini ac o amddiffyn eich hunan."  Mae ei deulu i gyd wedi ymddiddori mewn Karate ac yn hyfforddi neu gystadlu.  Camp yn wir oedd cipio'r Efydd.  Da iawn ti Stefan!

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk